اقدام جالب شورولت برای اجبار در استفاده از کمربندی ایمنی